Sebastian Grzywacz

Sebastian Grzywacz

Speaker
CSEE Legal Director & Proxy at Antalis | Founder of legaldpt.com / dzialprawny.pl | LegalTech

—- ENGLISH BELOW —

Pracuję nad uproszczeniem procedur, eliminacją zbędnej rutyny oraz automatyzacją czynności powtarzalnych. Uważam, że usługi prawne powinno się świadczyć profesjonalnie, lecz bez zbędnego formalizmu.

Jestem entuzjastą rozwiązań #LegalTech. Założyłem i rozwijam www.dzialprawny.pl. To rozwiązanie, które sprzyjać ma osiąganiu wymienionych na wstępie założeń.

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI PRAWNYMI

DZIAŁ PRAWNY (www.dzialprawny.pl) pomaga uporządkować wszystkie dokumenty firmy, zmniejszyć ich liczbę do najpotrzebniejszych, wprowadzić elektroniczny obieg, zarządzanie dokumentami i archiwizację, a także oferuje dopasowaną do firmy bazę wiedzy, zawierającą m.in. najpotrzebniejsze szablony umów, formularzy, opinii prawnych i innych dokumentów.

DZIAŁ PRAWNY to system do zarządzania dokumentami dla biznesu, na codzień wspierający w kwestiach prawnych.

Profesjonalnie. Bez zbędnego formalizmu.

————

I work on simplifying procedures, eliminating unnecessary routine and automating repetitive activities. I believe that legal services should be provided professionally, but with no unnecessary formalism.

I am an enthusiast of #LegalTech solutions. I founded and develop www.legaldpt.com. This is a solution that aims to achieve the assumptions I mentioned at the beginning.

LEGAL DOCUMENT MANAGEMENT SOFTWARE IN YOUR COMPANY

LEGAL DEPARTMENT (www.legaldpt.com) will help you organize all your business documents, reduce their number to the most necessary minimum, implement electronic workflow, document management and storage. It offers legal know-how adjusted to your company profile containing the most useful contract templates, forms, legal advice and other documents.

LegalDPT.com is not a typical law firm. It is a document management system for business –and regular daily support in legal issues.

Professional. With no unnecessary formalism.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles