Patrycja Hobler-Micherska

Patrycja Hobler-Micherska

Speaker
Koordynator ds. rozwojowych projektów i inicjatyw studenckich – Akademia Leona Koźminskiego / Kozminski University

Związana z Akademią Leona Koźmińskiego od 6 lata, najpierw jako studentka. Aktualnie kończy studia drugiego stopnia i pracuje na uczelni w dwóch rolach: jako koordynator ds. projektów rozwojowych i inicjatyw studenckich z ramienia dydaktycznego, ale również jako koordynator ds. komunikacji & innowacji z ramienia biura marketingu.

W swojej codziennej pracy łączy wszystkie środowiska obecne na uczelni i stara się wypracować korzystne rozwiązania działające dla dobra rozwoju edukacji wyższej. Wprowadza wiele innowacyjnych projektów, jak również tworzy możliwości do rozwoju kreatywnych projektów dla aktywnych studentów z zakresów ich zainteresowań.

ENG

She has been associated with Kozminski University for 6 years, first as a student. She is currently finishing her second degree and works at the university in two roles: as a coordinator for development projects and student initiatives from the teaching side, but also as a coordinator for communication & innovation from the marketing office.

In her daily work, she brings together all the environments present at the university and strives to develop beneficial solutions that work for the good of higher education development. She introduces many innovative projects, as well as creates opportunities for active students in their fields of interest to develop creative projects.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles