ABOUT THE SESSION

To book the event use this link: https://app.zencal.io/u/Przemocny/aipresso

Przemek Jóźwiakowski – Expert in Business Processes Automation and AI

A multi-entrepreneur who combines extensive business knowledge with technology, building a business with an Automation First Mindset. CTO in technology companies. Co-owner of Automation First Business, a company that focuses on business process automation and AI adaptation in SME sector companies. A great fan of building flexible and scalable organizations with the help of IT.

What will you discuss with me?

 • how to use technology to scale your business
 • how to design business processes in terms of the “automation first mindset”
 • how to use automation in optimizing business processes, including:
  • how to reduce operating costs in the company
  • how to improve process efficiency
  • how to increase business profitability
  • how to make the most of employees’ potential
 • how to use AI (Artificial Intelligence) in business optimization, including:
  • how and where to use the potential of Chat GPT in the organization
  • where to gain knowledge about AI
  • how to compete in a market where AI will become a dominant business tool
  • how to delegate the execution of business processes to AI
 • how to design a business resilient to crises

How can I help you?

 • implement technological change in your organization
 • implement tools that will effectively increase the efficiency of your company
 • provide standardization and automation of business processes in the organization
 • use technology to scale your business

Why is it worth talking with me?

The benefits of using AI in automation and optimization of business processes are enormous. On one hand, we are dealing with cost reduction – AI allows for more efficient use of resources, which translates into lower costs. On the other hand, we have an increase in efficiency – automation with the use of AI enables process acceleration, eliminating human errors and increasing precision. Additionally, through a better understanding and data analysis, AI allows for more conscious and purposeful business decisions.

 

Aby zarejestrować sesję z Przemkiem, wejdź pod link: https://app.zencal.io/u/Przemocny/aipresso

Przemek Jóźwiakowski – Ekspert ds. automatyzacji procesów biznesowych i AI

Multiprzedsiębiorca, który łączy szeroką wiedzę biznesową z technologią, budując biznes w nurcie Automation First Mindset. CTO w spółkach technologicznych. Co-owner w Automation First Business, spółce, która koncentruje się na automatyzacji procesów biznesowych oraz adaptacji AI w firmach z sektora MŚP. Zwolennik budowania elastycznych i skalowalnych organizacji z pomocą IT.”

O czym ze mną porozmawiasz?

 • jak wykorzystać technologię do skalowania biznesu
 • jak projektować procesy biznesowe w ramach “automation first mindset”
 • jak wykorzystać automatyzację w optymalizacji procesów biznesowych, w tym:
  • jak zmniejszyć koszty operacyjne w firmie
  • jak zwiększyć efektywność procesów
  • jak zwiększyć rentowność biznesu
  • jak lepiej wykorzystać potencjał pracowników
 • jak wykorzystać AI (sztuczną inteligencję) w optymalizacji biznesu, w tym:
  • jak i gdzie wykorzystać potencjał Chat GPT w organizacji
  • skąd czerpać wiedzę dotyczącą AI
  • jak konkurować na rynku, w którym AI stanie się dominującym narzędziem biznesowym
  • jak delegować wykonanie procesów biznesowych na AI
 • jak projektować biznes odporny na kryzys

W czym mogę Ci pomóc?

 • przeprowadzeniu zmiany technologicznej w Twojej organizacji
 • wdrożeniu narzędzi, które skutecznie zwiększą efektywność Twojej firmy
 • standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w organizacji
 • wykorzystaniu technologii w skalowaniu Twojej firmy

Dlaczego warto ze mną porozmawiać?

Korzyści płynące z wykorzystania AI w automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych są ogromne. Z jednej strony, mamy do czynienia ze zmniejszeniem kosztów – AI pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na niższe koszty. Z drugiej strony, mamy zwiększenie efektywności – automatyzacja z wykorzystaniem AI pozwala na przyspieszenie procesów, eliminując błędy ludzkie i zwiększając precyzję. Dodatkowo, poprzez lepsze zrozumienie i analizę danych, AI pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i celowych decyzji biznesowych.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
June 15, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners